Algemene Voorwaarden Februari 2024

Artikel 1. Opleiding
1. De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (hierna: WRM).
2. De leerling krijgt les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. De rijles wordt volledig als zodanig benut.
4. De leerling volgt de aanwijzingen van de instructeur goed op.
5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische
toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan Radder Verkeersschool.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Radder Verkeersschool heeft een goede bedrijfsverzekering afgesloten

Artikel 3. Rijexamen
1. De leerling maakt het in overleg met Radder Verkeersschool overeengekomen lesschema af en probeert niet tussentijds rijexamen af te leggen.
2. De leerling is verplicht tot het afnemen van een Tussentijdse Toets bij Radder Verkeersschool. Zonder TTT geen rij-examen.
3. Nadat het rijexamen is ingepland blijft de leerling het lesschema volgen, indien de leerling zonder dringende reden te weten: - sterfgeval in de naaste familie (tweede graad) - spoedopname in het ziekenhuis (Geen dringende reden is ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed, vakantie) het lesschema niet volgt zal Radder Verkeersschool het examen afzeggen, de leerling is aansprakelijk voor de kosten die het CBR voor die opzegging in rekening brengt.
4. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs getoond kunnen worden.
5. Radder Verkeersschool voldoet de kosten aan het CBR.
6. Radder Verkeersschool mag verhoging van de CBR-examentarieven aan de leerling doorberekenen.

Artikel 4. Annulering rijexamen
1. Indien de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden of het rijexamen om een andere reden geen doorgang kan vinden (bijv. het niet kunnen tonen van een geldig theoriecertificaat of identiteitsbewijs), moet de leerling zelf het nieuwe rijexamen betalen.
2. Indien het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld ijzel of sneeuw, hoeft de leerling het examen niet zelf te betalen. Radder Verkeersschool heeft wel het recht de kosten van één rijles te berekenen.
3. In de volgende gevallen mag de leerling opnieuw examen doen zonder extra kosten (deze opsomming is limitatief): a. indien in de familie van de leerling, of in de familie van de instructeur een sterfgeval plaatsvindt (tot en met de tweede graad) en de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen gepland is op de dag van de begrafenis of crematie zelf;
b. indien de lesauto, door bijvoorbeeld een onverwacht defect, niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden is;
c. indien de lesauto door de examinator wordt afgekeurd en er geen andere lesauto van hetzelfde of een gelijksoortig type aanwezig is.

Artikel 5. Afspraken op tijd komen/afzeggen/verschuiven
1. De leerling staat tijdig en op de afgesproken tijd voor de rijles klaar.
2. Als de leerling niet op tijd klaar staat zal de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats wachten. Als de leerling na 10 minuten nog niet is verschenen heeft Radder Verkeersschool het recht weg te gaan en deze les in rekening te brengen.
3. Tot 24 uur voor de afgesproken tijd kan een rijles worden afgezegd of verschoven. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen (www.rijksoverheid.nl) worden in deze 24 uur niet meegerekend.
4. Afzeggen of verschuiven van een rijles kan telefonisch. (Mits langer dan 24 uur voor de rijles).
5. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij een dringende reden, te weten - sterfgeval in de naaste familie (tweede graad) - spoedopname in het ziekenhuis Geen dringende reden is ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed, vakantie.
6. Een geplande aanhanger lesdag + examen kan na betaling niet worden afgezegd/geannuleerd.

Artikel 6. Betaling
1. De rijlessen worden maandelijks achteraf gefactureerd of anders besproken in overleg.
2. Radder Verkeersschool mag tussentijds prijswijzigingen doorvoeren, maar geeft dit wel minstens 1 maand voor wijziging door.
3. De betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn. Als de betaling na de eerste herinnering niet betaald is, mag Radder Verkeersschool €25,- administratie kosten extra in rekening brengen.

Artikel 7.Vrijwaring
Indien een leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
1. Radder Verkeersschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Radder Verkeersschool draagt zelf het risico.
2. Indien een leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
4. Het is verboden medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed (dit staat duidelijk op de verpakking vermeld). Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
5. Mocht sprake zijn van een ontzegging van de rijbevoegdheid, dan zal de leerling dit zo spoedig mogelijk melden bij Radder Verkeerschool. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op een (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Indien de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 8. Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Tarief wijzigingen
De tarieven zoals vermeld op de website zijn de geldende tarieven van de verkeersschool.